Нормативні документи

14.02.2018

Статут учнівського врядування

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Учнівська Рада є добровільним, самоврядним, неполітичним союзом школярів.
2. Учнівська Рада діє на основі спільних інтересів.
3. Учнівська Рада співпрацює з усіма службами та установами освіти, культури, спорту, дозвілля та іншими державними та громадськими установами, чия діяльність не суперечить Конституції України.
4. Членами Учнівської Ради є учні.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ:

1. Самовираження кожного члена Ради через участь у конкретних справах
2. Захист прав і вираз інтересів членів Ради, створення умов для розкриття можливостей особистості
3. Через розуміння і повагу до себе прийти до розуміння та поваги інших.
4. Прояв активної громадянської позиції та відповідальності.
5. Адаптація членів Учнівської Ради до сучасних умов життя.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Принцип самостійності: всі питання, пов'язані з діяльністю учнівської Ради вирішуються його членами.
 • Принцип відповідальності: члени Учнівської Ради  несуть відповідальність перед Радою, Рада несе відповідальність перед своїми членами.
 • Принцип рівноправності та співробітництва: Учнівська Рада на рівних правах з іншими організаціями відстоює інтереси своїх членів у всіх виборних органах, має пряме представництво в них.
 • Принцип гласності: всі рішення Учнівської Ради доводяться до відома всіх його членів.
 • Принцип колективності: будь-яке рішення у співдружності приймається після колективного обговорення з урахуванням найрізноманітніших думок.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ:

1. Всі члени Учнівської Ради мають рівні права і слідують основним законам:

 • єдність слова і справи
 • дружби і товариства
 • честі, совісті, пам'яті і боргу
 • турботи і милосердя
 • здоров'я

 

2. Всі члени Учнівської Ради мають право:

 • на прояв власної активності в організації роботи Ради, відповідно до її цілей та завдань
 • на вираження думок і сумнівів, що стосуються змісту діяльності Ради і отримання на них пояснень та відповідей
 • обирати і бути обраним до органів самоврядування, оцінювати їх роботу
 • на участь у плануванні діяльності Ради та виконанні прийнятого плану

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДКАДРІВ У РОБОТІ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ:

1. Дорослі в співдружності відповідають за захист прав дитини
2. Організовують діяльність дітей на досягнення цілей Ради
3. Є головними помічниками дітей у всіх колективно-творчих справах.

 

Положення про учнівську раду, як орган учнівського врядування

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Учнівська рада є виконавчим органом учнівського самоврядування в школі, покликаним активно сприяти становленню згуртованого колективу учнів як дієвого засобу виховання, формування у кожного з них свідомого та відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків, сприяти розвитку навичок самоврядування.
1.2. Метою діяльності учнівської ради є розвиток організаторських та творчих здібностей, що сприяють саморозвитку і вдосконаленню підлітка.
1.3. Учнівська рада обирається на початку навчального року терміном на один рік.
1.4. Основними завданнями учнівської ради є:

 • Включення кожного члена учнівської ради у реалізацію поставленої мети;
 • Активне залучення кожного школяра у різноманітну діяльність, що є основним механізмом формування особистості.
 • Освоєння досвіду самоврядування в учнівській раді;
 • Підвищення інтелектуального рівня школярів.
 •  Підготовка учнів до подолання життєвих труднощів;
 • Розвиток творчої індивідуальності учнів та лідерських якостей.
 •  Навчання школярів елементам управлінської діяльності, що виховує відповідальність і самостійність учнів.
 •  Виховання в дітях добра і милосердя.

 

2.СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ РАДИ.

2.1. Вищий орган самоврядування - конференція, яка скликається два рази на рік. На конференції присутні представники 5-11 класів (по 10 осіб)
2.2. Постійно діючим органом учнівського врядування є учнівська рада, яка формується з представників класних колективів 5-11 класів.
2.3. З членів учнівської ради формується 6 комітетів: «Знання», «Творчий розвиток», «Здоров’я і спорт», «Дисципліна і порядок», «Захист прав дитини», «Прес-центр».
2.4. В кожному комітеті обираються голови, засідання учнівської проводиться не рідше одного разу на місяць. Координує роботу учнівської ради голова, який обирається на шкільній конференції.
2.5. Інформування колективу школи про роботу органів учнівського самоврядування здійснюється через шкільний сайт.

3.ФУНКЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ.

Учнівська рада в межах своєї компетенції:

 • організовує взаємодопомогу у навчанні;
 • бере активну участь у підготовці та проведенні шкільних свят, вечорів, оглядів - конкурсів;
 •  є ініціатором колективної трудової діяльності;
 •  бере участь у розробці шкільних документів, проектів, програм;
 • бере активну участь в організації трудового виховання і профорієнтації, позаурочної виховної роботи, у виробленні в учнів дбайливого ставлення до природи, у вихованні трудової дисципліни і культури поведінки;
 • сприяє виконанню всіма учнями правил внутрішнього розпорядку Школи, єдиних педагогічних вимог;
 •  сприяє збереженню шкільного майна;

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ.

4.1. Члени учнівської ради за узгодженням з адміністрацією школи мають право:

 • Приймати участь в роботі керуючої ради школи
 •  Виходити з пропозиціями щодо поліпшення шкільного життя на адміністрацію школи.

 

4.2. План роботи комітетів затверджується на засіданні учнівської ради. Учнівська рада:

 • Визначає цілі і завдання врядування;
 • Розробляє загальний план роботи органів учнівського самоврядування;
 • Готує загальношкільні конференції;
 • Координує роботу комітетів;
 • Періодично заслуховує звіти структурних підрозділів шкільного самоврядування.

 

5. ПОРЯДОК РОБОТИ.

5.1. Засідання ради проходять не рідше одного разу на місяць (у міру необхідності можуть проводитися частіше за паралелями).
5.2. Гласність роботи учнівської ради, оперативність доведення всіх його рішень до кожного учня здійснюється через інформаційний стенд і сайт школи.
5.3. Учнівська рада взаємодіє з Радою школи, радою профілактики правопорушень, бере участь у роботі педагогічної ради, нарадах при директорі школи, на яких обговорюються питання життєдіяльності колективу учнів, підготовка і проведення загальношкільних заходів, здійснює взаємодію учнівської організації з іншими установами.

Цю сторінку відвідували: 40 раза(-ів)